Thực hiện Công văn số 10090/UBND-KT ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý tình trạng xe tải, xe khách dừng, đỗ tại khu vực gần trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Nha Trang triển khai thực hiện một số nội dung như sau: