Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; theo đó, diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), bão, mưa lũ sẽ diễn ra hết sức phức tạp trong thời gian tới.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; theo đó, diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), bão, mưa lũ sẽ diễn ra hết sức phức tạp trong thời gian tới.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai Công văn số 2438/SGDĐT-VP ngày 29/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động ứng phó hiệu quả với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

2. Thực hiện cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 30, 31/10/2019 và có kế hoạch bố trí học bù vào thời gian thích hợp.