Ngày 10/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận Công văn số 12269/UBND-NC của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh về Quy chế làm việc và quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc triển khai và thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai các nội dung liên quan của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn đơn vị biết, thực hiện.
2. Lập hồ sơ lưu trữ, công khai rộng rãi và cập nhật nội dung các Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ trên bảng tin, Website của đơn vị. Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên./.
(Nội dung Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, mục Văn bản pháp luật chỉ đạo điều hành ).

Vui lòng xem file đính kèm:

CV2855- trien khai Nghi dinh 81-2019-CP.pdf

Nghi dinh 81_2019_ND-CP.pdf