Thực hiện Công văn số 11940/UBND-KT ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh về việc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trường học.
2. Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Công văn số 2187/SGDĐT-VP ngày 03/10/2019 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT 03 tháng cuối năm 2019.
- Công văn số 2271/SGDĐT-VP ngày 15/10/2019 của Sở GDĐT về việc xử lý tình trạng xe tải, xe khách dừng, đỗ tại khu vực gần trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Công văn số 2468/SGDĐT-VP ngày 31/10/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo ATGT đối với xe đưa đón học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

Vui lòng xem file đính kèm:

CV2857-Dam bao TTATGT nam 2019 (theo CV 11940 UBND).pdf