Thực hiện công văn số 2474//SGDĐT-VP ngày 01/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp Nha Trang triển khai thực hiện

 1. Mục đích, yêu cầu
 • Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên trong Trung tâm.
 • Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội.
 • Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội.
 • Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW gắn với thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Chương trình phòng, chống ma túy, Chương trình phòng, chống tội phạm của Chính phủ và các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương.
 1. Nhiệm vụ, giải pháp
  • Toàn thể Trung tâm, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy khi có xảy ra tại đơn vị. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và người dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy.
  • Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo trong toàn Trung tâm, nhất là học sinh, học viên về hiểm họa ma túy. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống ma túy.
 2. Tổ chức thực hiện

Lãnh đạo Trung tâm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công văn  công văn số 2474//SGDĐT-VP ngày 01/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa. Trong đó, cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy tới thanh thiếu niên, học sinh, học viên.

Tại Trung tâm nếu phát hiện học sinh, học viên có biểu hiện nghiện kịp thời phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng kiểm tra để có biện pháp điều trị.

Tổ chức Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm các lớp phát huy vai trò thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy xâm nhập học đường./.