Kiểm tra đề của Sở GD&ĐT và Trung tâm Khối 12 (khối sáng và tối thi chung)

Kiểm tra đề của Trung tâm Khối 10&11 (khối sáng và tối thi chung) 

Kiểm tra đề của Sở GD&ĐT và Trung tâm; Khối 12 (khối sáng và tối thi chung)

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

cho học sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

26/12/2019

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

27/12/2019

Sáng

Vật lý

50 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Hóa học

50 phút

08 giờ 35

08 giờ 40

Sinh học

50 phút

09 giờ 45

09 giờ 50

Chiều

Lịch sử

50 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Địa lý

50 phút

14 giờ 35

14 giờ 40

 

Kiểm tra đề của Trung tâm Khối 10&11 (khối sáng và tối thi chung) 

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

cho học sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

30/12/2019

Sáng

Ngữ văn

90 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

T.Anh

50 phút

09 giờ 10

09 giờ 15

Chiều

Toán

60 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

31/12/2019

Sáng

Vật lý

50 phút

07 giờ 25

07 giờ 30

Hóa học

50 phút

08 giờ 35

08 giờ 40

Sinh học

50 phút

09 giờ 45

09 giờ 50

Chiều

Lịch sử

50 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Địa lý

50 phút

14 giờ 35

14 giờ 40