Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc  THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc  THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN.

1. CONG_KHAI_BIEU_MAU_GDTX_2017.2018

2. CONG_KHAI_BIEU_MAU_GDTX_2018.2019

3. CONG_KHAI_BIEU_MAU_GDTX_2019.2020