TT

Họ và  tên

Chức vụ

Điện thoại

 
 

1

  Phạm Thị Mỹ

Hạnh

Tổ trưởng, Kế toán

0987605780

 

2

  Đoàn Thị Ngọc

Linh

Văn thư

0393637238

 

3

  Nguyễn Văn

Tình

Bảo vệ

0329119099

 

4

  Nguyễn Phú

Yên

Bảo vệ

0975365204

 

5

  Diệp Công

Tuấn

Bảo vệ

0393607482

 

6

  Nguyễn Thị

Ngọc

Phục vụ

0905354447

 

7

  Lê Thị Thu

Thảo

Phục vụ

0918230621

 

8

  Trần Thị

Sương

Phục vụ

0388991758