TT

Họ và  tên

Chức vụ

Dạy môn

Điện thoại

 
 

1

  Phan Thị Kim

Phượng

Tổ trưởng

Sinh học

0869152653

 

2

  Huỳnh Thị Kim

Chi

Thư ký HĐ

Tin học

0989078051

 

3

  Nguyễn Thị Giao

Điểm

Giáo viên

Toán

0984264678

 

4

  Võ Chí

Tâm

Bí thư đoàn

Toán

0975575573

 

5

  Trần Đại

Văn

Giáo viên

Vật lý

012287787871