TT

Họ và  tên

Chức vụ

Dạy môn

Điện thoại

 
 

1

  Trần Nguyễn Hải

Châu

Tổ trưởng

May - Hoa

0906938866

 

2

  Mai Trung

Chính

CT CĐCS

Tin học

0983811233

 

3

  Hồ Thị Như

Phượng

Giáo viên

May - Hoa

0905082025

 

4

  Trần Thị Huyền

Trân

Thủ quỹ

Tin học

0934886484

 

5

  Huỳnh Thị Thanh

Thủy

Giáo viên

Tin học

0987850892

 

6

  Bùi Thị Kim

Yến

Giáo viên

Tin học

0778604288

7  Hà Trương HuyNhựtGiáo viênTin học0905055520