TT

Họ và  tên

Chức vụ

Dạy môn

Điện thoại

 
 

1

  Vương Hoàng

Kha

Tổ trưởng

Điện tử

0983123012

 

2

  Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

Điện dân dụng

0905240194

 

3

  Lê Văn Minh

Hoàng

Giáo viên

Điện dân dụng

0962998853