Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Hữu Phước
Email: nhphuoc.gdtxntrang@khanhhoa.edu.vn    

 

Phó giám đốc
Họ và tên: Phạm Lê Hữu Quang
Email: plhquang.ktthntrang@khanhhoa.edu.vn