TT

 

Họ   tên

 

Chức vụ

 

 
 

1

 

Hà Trương Huy

 

Nhựt

 

thư

 

 

2

 

Hoàng Thị Hồng

 

Diễm

 

Phó thư

 

 

3

 

Đoàn Thị Ngọc

 

Linh

 

Ủy viên

 

 

4

 

Trần Trương Tuyết

 

 

Ủy viên

 

 

5

 

Trần Trương Tuyết

 

Linh

 

Ủy viên

 

 

6

 

Võ Anh

 

Khôi

 

Ủy viên

 

 

7

 

Huỳnh Thái

 

Bảo

 

Ủy viên

 

 

8

 

Nguyễn Hữu

 

Phước

 

Ủy viên

 

 

9

Nguyễn Thị Cẩm

Tuyền

 

Ủy viên
 

Quy chế làm việc của ban chấp hành:  QUY CHE LAM VIEC BCH DOAN - TRUNG TAM GDTX-NHA TRANG.pdf