Chức năng/ nhiệm vụ

1. Thực hiện Kế hoạch giáo dục.

     Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX); Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành GD&ĐT Khánh Hòa; Công văn số 1879/SGDĐT-GDTXCN ngày 15/9/2017 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX; Công văn số 1915/KH-SGDĐT ngày 21/9/2017 V/v Kế hoạch công tác năm học 2017-2018;

     Trung tâm GDTX&HN Nha Trang thực hiện các nhiệm vụ giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp như sau:

a) Tăng cường chỉ đạo nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục văn hóa (GDTX) và dạy nghề phổ thông (NPT).

b)  Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên.

a) Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

b) Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn GDTX và NPT của cán bộ quản lý và giáo viên.

c) Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

3.  Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.         

a) Phát triển mạng lưới trường lớp; duy trì sĩ số học sinh; hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học giữa chừng; hoàn thành chỉ tiêu dạy NPT cho học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quyết định Kế hoạch của Sở GD&ĐT giao hco đơn vị;

b) Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học; giữ gìn tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

c) Tiếp tục duy trì công tác Kiểm định chất lượng giáo dục.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng dạy hệ GDTX; NPT và liên kết đào tạo.

5. Đổi mới công tác quản lý giáo dục theo tinh thần “Căn bản và toàn diện”.

6. Thực hiện tốt chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng theo các văn bản chỉ đạo của ngành và của UBND tỉnh Khánh Hòa.

7. Tham gia các Kỳ thi do SGD&ĐT tổ chức trong năm học.