Chủ tịch CĐCS

Họ và tên: Mai Trung Chính
Email: mtchinh.ktthntrang@khanhhoa.edu.vn

 

Ủy viên CĐCS - phụ trách công tác nữ công

Họ và tên: Huỳnh Thị Kim Chi
Email: htkchi.gdtxntrang@khanhhoa.edu.vn

 

Ủy viên CĐCS - chủ nhiệm UBKT

Họ và tên: Nguyễn Phú Yên

Email: npyen.gdtxntrang@khanhhoa.edu.vn